Téma:

Dodatočné zdanenie obchodných reťazcov

z ktorého je plánované financovanie agropotravinárskeho sektora (zelená nafta, rizikový fond, marketingový fond na podporu odbytu poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov):

Spoločné stanovisko

Únia potravinárov Slovenska víta spustenie diskusie na tému dodatočného zdanenia obchodných reťazcov. Slovenskí poľnohospodári a potravinári, teda dodávatelia svojich výrobkov pre obchodné systémy, považujú súčasný stav za dlhodobo neudržateľný. Hovoria napríklad o nekalých obchodných praktikách, ktoré niektoré obchodné reťazce voči nim už roky uplatňujú. Rovnako poukazujú na rozdielnu výšku marží, ktorú majú slovenské potraviny v porovnaní so zahraničnými. Pripravované dodatočné zdanenie preto vnímajú ako dôsledok roky trvajúceho nevyhovujúceho stavu.

Následkom aj týchto praktík je potravinárskych priemysel na Slovensku dlhodobo finančne poddimenzovaný, čo má priamy vplyv na konkurencieschopnosť domácich dodávateľov a celkový stav agropotravinárskeho sektora na Slovensku. Aj preto si uvedená neštandardná situácia vyžaduje i neštandardné riešenia.

„Vždy sme sa zasadzovali o to, aby sa na Slovensku zvyšoval podiel domácich potravín a túto myšlienku by mali podporovať všetky legislatívne návrhy. Dúfame, že aj tento návrh podnieti ďalšiu, širšiu – teda celospoločenskú diskusiu k téme. Návrh prichádza v hodine 12-tej, preto odporúčame poslancom parlamentu, aby pri jeho prerokovávaní a následnom schvaľovaní v parlamente citlivo vnímali a zohľadnili najmä riziká, na ktoré poukazuje Únia potravinárov Slovenska“, uviedol predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár. Potravinári upozorňujú na riziko, aby dodatočný odvod neohrozil malé obchodné systémy v regiónoch, ktoré prevádzkujú samotní poľnohospodári a potravinári a v ktorých predávajú väčšinu svojich domácich lokálnych výrobkov spôsobom z poľa na stôl. A rovnako aj tie obchodné systémy, ktoré sa zodpovedne stavajú k výške podielu slovenských potravín. Zákon musí mať jasnú pôsobnosť a systém kontroly. Rovnako musia poslanci parlamentu zamedziť riziku, aby dodatočný odvod nezaplatili potravinári cez ďalšie možné zníženia odbytových cien svojich potravín.

Na prípadné zavedenie dodatočného odvodu pre obchody musí byť úzko naviazaná aj ďalšia legislatívna úprava. Ňou je zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.

Únia potravinárov Slovenska očakáva, že dodatočné finančné zdroje, ktoré sú dnes v návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu, budú systémovo využité a pomôžu na znovu nadobudnutie konkurencieschopnosti slovenského potravinárstva.

Stanoviská členských subjektov

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku v pôvodnom stanovisku deklarovalo nesúhlas s tým, že by do marketingového fondu mali prispievať podnikatelia. Tento názor sa stal bezpredmetným na základe oznamu, že marketingový fond bude hradený výlučne z prostriedkov štátneho rozpočtu. Lenže, príjem štátneho rozpočtu pre tento účel má byť zabezpečený z prostriedkov osobitného zdanenia obchodných reťazcov (dodatočným zdanením).

V tomto prípade však nemáme právnu istotu, že si predmetné zdanenie nebudú obchodné siete (vzhľadom na pretrvávajúce neprimerané podmienky dominancie v obchodnom styku, ktoré sa dosiaľ taktiež nepodarilo riešiť) kompenzovať na úkor slovenských dodávateľov. Takže, kým aj táto stránka veci nebude riadne legislatívne ošetrená a garantovaná, vyjadrujeme pochybnosť o tom, či marketingový fond bude schopný zvládnuť predvídanú úlohu.

Preto sme k jeho zavedeniu zdržanliví, rovnako aj k návrhu na neurčito formulovaný návrh na dodatočné zdanenie OR.

Prosíme, aby ste toto stanovisko použili do pripomienok k predbežnému návrhu k dodatočnému zdaneniu OR ako seriózne upozornenie na hroziace vážne nebezpečenstvo, že sa tie náklady vrátia priamo k dotknutým výrobcom.

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

Slovenský
mliekarenský zväz

www.smz.sk

My sme proti tomu. Keď sa niečo také urobí, tak to reťazce zase len preklopia na nás a budeme platiť o to viac.

Platíme všetci dosť daní, aby sa mohla podpora urobiť z rozpočtu bez dodatočného zdaňovania. Môžeme byť silnejší ak bude seriózna podpora štátu.

Únia hydinárov Slovenska víta zavedenie plánovaného financovania poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora vo forme zelenej nafty, rizikového fondu, marketingového fondu na podporu odbytu poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov. Zavedenie týchto podporných opatrení je nevyhnutné preto, aby boli chov a spracovanie hydiny na Slovensku konkurencieschopné a najmä aby tieto odvetvia prežili.

So zavedením dodatočného zdanenia obchodných reťazcov súhlasíme, ale iba v tom prípade, ak finančný efekt nebudú znášať poľnohospodári a potravinári. Preto je potrebné, v prípade zavedenia dodatočného zdanenia obchodných reťazcov, nastaviť zo strany štátu taký ochranný a kontrolný mechanizmus, aby dodatočné zdanenie nezaplatili v konečnom dôsledku výrobcovia potravín vo forme nižších cien, príspevkov alebo iných protiopatrení zo strany obchodných reťazcov voči výrobcom.

Únia hydinárov Slovenska

www.uniahydinarov.sk

Slovenský
cukrovarnícky spolok

www.scs-sugar.sk

Slovenský cukrovarnícky spolok podporuje myšlienku dodatočného zdanenia OR, avšak chceme aby takéto opatrenie malo motivačný efekt v podobe progresívneho znižovania odvodov v pomere k vyššiemu zastúpeniu slovenských výrobkov.

Samotné zastúpenie slovenských výrobkov, ktorý by malo byť vypočítané z celkových tržieb! Považujeme za dôležité,  aby si OR nemohli tieto odvody kompenzovať na úkor slovenských dodávateľov, lebo v opačnom prípade by malo takéto opatrenie úplne opačný a zničujúci efekt. Napr. by sa takéto konanie zo strany OR mohlo definovať ako neprimeraná podmienka v obchodných vzťahoch. Taktiež potrebujeme podrobnejšie vedieť ako bude celý mechanizmus financovania fungovať, keďže bližší popis tu chýba.

SZVPS je toho názoru, že akékoľvek peniaze, ktoré obchodné reťazce budú musieť odviesť štátu navyše, zaplatia v skutočnosti dodávatelia a/alebo spotrebitelia.

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

www.slovenskepivo.sk

Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov

www.szpcc.sk

S návrhom na financovanie agropotravinárskeho sektora prostredníctvom dodatočného zdanenia obchodných reťazcov problém nemáme, podporili by sme ho ale len v tom prípade, že návrh bude legislatívne ošetrený tak, aby obchodné reťazce nemohli dodatočne odvedené finančné prostriedky preniesť späť na potravinárov.

Zámer získať finančné prostriedky pre ďalší rozvoj agrosektoru prostredníctvom dodatočného zdanenia obchodných reťazcov môžeme podporiť za predpokladu, že bude legislatívne tak ošetrený, že neumožní reťazcom preniesť finančné bremeno na ich dodávateľov – potravinárske podniky.

Slovenská spoločnosť mlynárov