Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

Posledný škandál s pochybným poľským mäsom, ako aj všetky doterajšie potravinové škandály jednoznačne preukázali, ako je z hľadiska bezpečnosti slovenských spotrebiteľov dôležité podporovať domácu potravinársku výrobu. Zhodli sa dnes na tom delegáti Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska (ÚPS). ÚPS preto podporuje návrh, aby sa v rámci rozdelenia prostriedkov vnútroštátnej pomoci vyčlenili zdroje aj na technologickú obnovu potravinárskych podnikov, propagáciu a vzdelávanie spotrebiteľov o slovenských potravinách.

ÚPS oceňuje snahu štátu legislatívou narovnávať nevyvážené vzťahy v agro-potravinárskej vertikále. Slovenskí potravinári podporujú nastavenie férových a rovnocenných podmienok novej spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej Únie po roku 2020. Ide totiž o riešenie vstupov do potravinárskej výroby a zabezpečenie väčšej pridanej hodnoty z domácej produkcie za účelom zníženia negatívneho obchodného salda zahraničného obchodu, ktoré sa neustále prehlbuje.

ÚPS konštatuje, že minulý rok priniesol pre potravinárov rast cien energií, vstupných surovín a mzdových nákladov súvisiacich so zvyšovaním minimálnej mzdy, príplatkami za prácu cez víkendy, počas sviatkov a za prácu nadčas. Všetky tieto skutočnosti odrážajú zložitú situáciu v odvetví výroby potravín na Slovensku, podpisujú sa pod zvyšujúce náklady potravinárov a ohrozujú potravinársky priemysel ako celok.

ÚPS zdôrazňuje dôležitosť dodávok domácich a regionálnych potravín inštitúciám verejného sektora. Vzhľadom na súčasnú situáciu je nevyhnutné nastaviť a realizovať systémové riešenia na zvýšenie podielu dodávok slovenských potravín do všetkých verejných inštitúcií, školských a zdravotníckych zariadení. ÚPS je pripravená v danej veci aktívne spolupracovať.

Ďalším vážnym problémom, s ktorým potravinársky sektor už dlhodobo zápasí bez perspektívy zlepšenia, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. ÚPS preto vyzýva kompetentné orgány na prijatie motivačných nástrojov, ktoré povedú k zvýšeniu záujmu rodičov a žiakov o štúdium aj v menej atraktívnych odboroch vzdelávania, medzi ktoré agropotravinárstvo patrí.

Slovenská spoločnosť si musí nevyhnutne uvedomiť skutočnosť, že potraviny nie sú tovar ako každý iný. Potraviny majú významný vplyv na zdravie a zdravý vývoj každého jedného spotrebiteľa, preto by len nízka cena nemala byť marketingovou politikou a konkurenčným bojom medzi obchodnými reťazcami v snahe získať zákazníka akciovými cenami. Preto by nízka cena pre spotrebiteľa nemala byť výhodou, ale skôr dôvodom na zamyslenie sa.

Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska
Bratislava, 18.2.2019